S.M,S.M.M.M ve Y.M.M Faaliyetlerinde Uyulacak Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

Söz konusu yönetmelik ile 3568 sayılı Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız veya bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ile bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerine yönelik olarak en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkelerini belirlemek amaçlanmıştır.

 

MALİ TATİL

Mali Tatili öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kısa sürede müzakere edilerek yasalaştırıldı. Buna göre, 1-20 Temmuz tarihleri arasında 'Mali Tatil'e girilecek. Yeni yasal düzenleme dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Yasaya göre, mali tatil süresince kanuni sürelerinde verilmesi gereken beyanname, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi ceza ve gecikme zamları, vergi ve cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanma amacıyla yapılacak başvuru ve bilgi verilmesine ilişkin süreler, tatilin bittiği günden itibaren 7 gün uzatılacak. Ayrıca, belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt ve bildirim süreleri ile vergi işlemlerine ilişkin dava açma süreleri, mali tatil süresince işlemeyecek. Adli tatilin bitimi hafta sonu tatiline gelirse, işlemler tatilden sonraki ilk iş gününden itibaren yapılabilecek.

 

İşsizlik Sigortası

Ali TEZEL

İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR? Uluslararası dokuz sosyal sigorta risklerinden biri olan İşsizlik Sigortası ülkemizde ilk defa 2000 yılında uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ülkemizde 8 sigorta riski sosyal güvenlik kapsamına alınmış oldu. Uygulanmayan sadece aile yükleri (çocuk ve kira yardımı) kaldı. Avrupa Sosyal Şartı ve 1952 yılında imzaya açılmış olan “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları” hakkındaki 102 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’ne imza koyan üye ülkeler aşağıda yazılı olan risklere karşı çalışanlarını güvence altına almakla yükümlüdür.