Sosyal Güvenlikte yeni dönem

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın Ekim ayında yürürlüğe girecek maddeleri ile başta sağlık hizmetlerinin finansmanı olmak üzere sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak.

Sosyal tarafların yoğun muhalefetine rağmen TBMM’de kabul edilerek Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ikinci ayağı 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe giriyor.

Çalışma yaşamında yeni dönem olarak kabul edilen 1 Ekim’den itibaren uygulamaya girecek yeni düzenlemelerden en çok Bağ-Kur’lular etkilenecek. Yeni dönemde acil durumlarda hastalar hastane kapısından geri çevrilmeyecek.

Yasa’nın emeklilik, prim gün sayısı ve emekli maaşı hesaplamalarında kullanılacak orana ilişkin hükümleri Mayıs ayında yürürlüğe girmişti. Yasa’nın ağırlıkla sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri içeren ikinci ayağının da Ekim başından itibaren yürürlüğe girmesiyle, sosyal güvenliğe ilişkin esaslar kökten değişmiş oluyor.

 

Part Time(Kısmi Süreli) Çalışan İşçilerin Sigorta Prim Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

Kısmî Süreli İş Sözleşmesi; İşçinin haftalık çalışma süresinin tam süreli çalışan işçiye göre daha az belirlenmesi durumunda geçerli olur.

 

 

İşyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler

                 268 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ         
  Resmi Gazete No
 
Resmi Gazete Tarihi 0/0/0
Kapsam  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer
257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden, - Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, - İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların  
kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

Mali tatil ihdas edilmesi hakkında kanun

28 Mart 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26476 KANUN MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5604 Kabul Tarihi : 15/3/2007

MADDE 1 – (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.
(2) Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır: a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri. b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi. c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler. d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

 

İstihdam paketi yasalaştı...

2008 “İstihdam paketi” olarak adlandırılan İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Genel Kurul’daki görüşmelerde verilen önergelerle, SSK ve Bağ-Kur prim borçları yeniden yapılandırıldı.

- Yasaya göre, SSK ve Bağ-Kur prim borcunun tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15’ini 1 ay içinde peşin ödeyenlerin, borç faizlerinin yüzde 85’i silinecek.

- İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, GAP’a kaynak aktarılacak; fondan sağlanan kaynak, yatırımlardan elde edilecek gelirlerle geri ödenecek.

- İşe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin SSK primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

- Sigortalıların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işverenin ödeyeceği 5 puan Hazinece karşılanacak.

- İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2008’e ait 1 milyar YTL’lik neması ile gelecek 3 yıllık 2.5 milyar YTL’lik özelleştirme geliri GAP için kullanılacak.

- Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazinece karşılanacak.

- Yasayla, asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getirildi.

 

İşverenlerin ücretleri bankadan ödeme zorunluluğu başlıyor

ali.tezel@aksam.com.tr

8 Mayıs 2008 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 5754 sayılı Kanun ile yeni bir uygulama daha hayatımıza girdi. Artık işverenler çalıştırdıkları kişilerin ücretlerini mutlaka banka aracılığıyla ödeyecekler. Kanuna göre, ücretlerini 818 sayılı Borçlar Kanunu gereğince alanların, 5953 sayılı kısa adıyla Basın-İş Kanunu, 818 sayılı Deniz İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ödenecek ücretler bundan böyle bankalar aracılığıyla ödenecek.

1- Yönetmelik bekleniyor

 

Pos Cihazlarından Herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmaksızın kredi kartı geçirilmesi

POS CİHAZLARINDAN HERHANGİ BİR MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI OLMAKSIZIN KREDİ KARTI GEÇİRİLMEK SURETİ İLE NAKİT İHTİYACININ GİDERİLMESİ İŞLEMİ HAPİS CEZASI GEREKTİRİR Mİ?

 

Yazar:Ramazan IRMAK(*)

           Türksal HANEDAN(**)

E-Yaklaşım / MART 2008 / Sayı: 56

 

I- GİRİŞ

Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alan kredi kartları, ekonominin kayıt altına alınmasında da büyük katkı sağlamıştır.

 

"Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Hakkında Kanun Tasarısı"

07.04.2008 Serbest muhasebeciliği kaldıran, serbest muhasebecilere mali müşavir olma hakkı tanıyan, "Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Hakkında Kanun Tasarısı" Meclis gündeminde.
9 Nisan Çarşamba günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak tasarıya göre; Yeni Ticaret Kanunu ve Basel-2 kriterlerinin uygulamaya girmesiyle birlikte, işlevlerini yitirecek olan serbest muhasebecilerin durumu yeniden düzenleniyor.

-SINAVDA BAŞARI KOŞULU-

Tasarıyla; iki yıllık meslek yüksek okulu veya lise mezunu oldukları için mali müşavirlik hakkı bulunmayan serbest muhasebeciler, sınavda başarılı olmak koşuluyla mali müşavir olabilecek.
Vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını kazananlar, sınav şartı aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavir olabilecek. Kanundan önce serbest muhasebeci unvanı alanlar, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde açılacak serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına; serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar ise bu tarihten itibaren 2 yıl içinde açılacak serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına girmeye hak kazanacak. Bu sınavlarda başarılı olanlar, serbest muhasebeci mali müşavirlik unvanına sahip olacak.

-SINAVI TÜRMOB YAPACAK-

 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi

             Başkanlığımızca Elektronik Fatura Kayıt Sistemine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

      Elektronik Fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununun 227'nci maddesinin 4'üncü fıkrası, 242'nci maddesinin 2'nci fıkrası ile Mükerrer 257'nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentleri hükümleri çerçevesinde, konu ile ilgili başlangıç aşaması olarak öngörmüş olduğu Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile ilgili çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.

      Genel hatları ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi, kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması sureti ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nusha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan bir sistemdir.


      Devamı için tıklayınız.

 

Bordroda Ücreti düşük gösteren hapse girecek!

Bordroda ücreti düşük gösteren hapse girecek;       
Hürriyet Gazetesi| |09.02.2008| ŞÜKRÜ KIZILOT ÇALIŞANLARA ödediği ücreti, bordroda düşük gösteren yüz binlerce işveren,hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya...
Çok kişi, işçinin ücretini düşük gösterip, daha az sigorta primi ve vergi ödemenin hapis cezası gerektirdiğinin farkında bile değil!...
ÜÇ YILA KADAR HAPİS
Meclis'te kabul edilen ve dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, çalışanlara ödediği ücreti, bordoda düşük gösteren işverenler hakkında, "1 yıldan 3 yıla kadar, hapis cezası" verilebilecek.
Şu anda, özel sektörde çalışan işçilerin, yaklaşık yüzde 90'ının, ödenen ücret üzerinden bordroda gösterilmediği tahmin ediliyor. Örneğin; net ücreti 1.000 YTL olan işçi, asgari ücret üzerinden bildirilip, vergisi ve sigorta primi ödeniyor. Net ücreti 3 bin YTL olan bir başkası da 1.000 ya da 1.500 YTL brüt ücret üzerinden gösterilip, vergisi ve primi ödeniyor.